Blog

Kiedy założenie farmy fotowoltaicznej wymaga decyzji środowiskowej? | Remor

farma fotowoltaiczna

Inwestowanie w naturalne sposoby pozyskiwania energii elektrycznej zyskuje na popularności. Jest to kierunek nie tylko modny, ale przede wszystkim korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska. Z tego względu coraz więcej mówi się o budowaniu tzw. farm fotowoltaicznych. Dziś odpowiemy na najważniejsze kwestie związane z tym tematem. Dowiemy się, czym są farmy fotowoltaiczne oraz czy do ich założenia konieczne jest posiadanie jakichkolwiek zezwoleń typu decyzja środowiskowa?

Czym są tzw. farmy fotowoltaiczne?

W przypadku firm, jednostek samorządu terytorialnego inwestycja w systemy solarne coraz częściej przyjmuje formę mini elektrowni słonecznych o różnej mocy i nieporównywalnych z przydomową instalacją fotowoltaiczną rozmiarach. Farma fotowoltaiczna w przeciwieństwie do znanej nam instalacji domowej budowana jest przy ziemi, na powierzchni minimum 2 ha. W przypadku farm słonecznych energia wyprodukowana z promieniowania słonecznego przekazywana jest najpierw do sieci energetycznej, a dopiero potem rozprowadzana jest przez danego dostawcę energii elektrycznej do odbiorców finalnych.

 

Budowa farm solarnych musi być prowadzona na odpowiednim terenie, zarówno jeśli chodzi o jego ukształtowanie, jak i klasę gruntu. Muszą to być ziemie IV lub gorszej klasy, czyli tzw. nieużytki rolne. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na położenie działki inwestycyjnej względem linii energetycznych średniego napięcia (farma musi być od niej oddalona o minimum 200 m) oraz odpowiedni stały dopływ do energii ze słońca, czyli musi to być teren niezacieniony.

Kiedy wymagana je decyzja środowiskowa do budowy farmy?

Budując farmy słoneczne, trzeba mieć też na uwadze obowiązujące prawo. Nie można zapomnieć o sprawdzeniu bądź uzyskaniu tzw. decyzji środowiskowej wydawanej przez odpowiednie organy miejskie. Decyzji Środowiskowej. Jest ona wydawana przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta po wcześniejszej konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) § 3. 1. farmy słoneczne oddziałują na środowisko naturalne i wymagają uzyskania Decyzji Środowiskowej w sytuacji kiedy:

 

– powierzchnia zabudowy będzie większa niż 0,5 ha na terenach objętych formami ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne itd.),

– powierzchnia zabudowy będzie większa niż 1 ha na terenach pozostałych.

 

Należy tu zaznaczyć, że według obowiązującego prawa powierzchnia zabudowy, o której mowa w ustawie to teren zarówno bezpośrednio przeznaczony na panele fotowoltaiczne, jak i pozostała część, która ulegnie zmianie w wyniku postawienia farmy fotowoltaicznej. Będą to zatem wszelkiego rodzaju drogi, falowniki oraz transformatory. Składając wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej, to inwestor określa wspomnianą powierzchnię zabudowy, organ wydający decyzję może ją zweryfikować i zakwestionować. Organ administracyjny może stwierdzić, że dodatkowo inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem wspomnianej decyzji.