Proces Inwestycyjny Farmy Fotowoltaicznej

 1. Lokalizacja

Planując budowę większej elektrowni fotowoltaicznej, powinniśmy dysponować działką na której będzie możliwe posadowienie instalacji PV i jej podłączenie przez energetykę. Z uwagi na interpretację GUNB, zrównującą instalacje fotowoltaiczne z instalacjami kolektorów słonecznych, możliwe jest stworzenie farmy fotowoltaicznej w oparciu o zgłoszenie budowy w starostwie powiatowym, a nawet bez tej formalności. Musimy jednak mieć na uwadze, że interpretacja GUNB-u nie jest prawem powszechnym, a zgodnie z rozmaitymi interpretacjami prawa budowlanego, w przypadku instalacji posadowionych na wbijanych czy wkręcanych palach konieczne będzie zezwolenie na budowę. Ponadto, jeśli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię ze słońca i innych odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, należy w studium ustalić ich rozmieszczenie (zgodnie z ustawą o ,,planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”). Co to oznacza dla inwestora? Jeśli planuje on budowę elektrowni słonecznej o mocy powyżej 100 kW, a w gminie jest opracowane studium lub obowiązuje plan, który dla danej działki nie uwzględnia takich inwestycji, niezbędne okażą się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o przygotowane nowe studium. Proces ten może trwać latami. Zazwyczaj łatwiej jest zrealizować inwestycję tam gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym etapie należy pamiętać, że 1 MW elektrownia fotowoltaiczna wraz z odstępami technicznymi potrzebuje ok. 2 ha niezacienionego terenu.

 1. Projekt koncepcyjny

Aby uzyskać warunki przyłączenia farmy słonecznej od miejscowego zakładu energetycznego, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Doprecyzowujemy w nim parametry elektrowni oraz dołączamy niezbędne załączniki, pozwalające zweryfikować parametry zastosowanych systemów konstrukcji PV i poszczególnych urządzeń – zwłaszcza jednostek wytwórczych, jak panele fotowoltaiczne i inwertery. Oznacza to, że wydane przez operatora warunki przyłączenia będą dotyczyć konkretnej konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej, której nie wolno modyfikować na etapie realizacji. Z tego względu projekt koncepcyjny ma ogromne znaczenie. Właściwa optymalizacja instalacji będzie wpływać na ekonomikę i proces realizacji instalacji.

 1. Warunki przyłączenia

Lokalizacja dobrana pod inwestycję powinna umożliwiać przyłączenie do sieci określonej wielkości instalacji. Do niskiego napięcia można wpiąć przeważnie kilkadziesiąt kW, do średniego – kilka MW, a przy największych mocach – kilkanaście MW. Ostatni z wymienionych przypadków wymaga poprowadzenia linii do GPZ, co podnosi koszty instalacji. Mimo iż energetyka musi podłączyć każdą instalację OZE, dana linia może nie posiadać wolnych mocy, a rozbudowa linii może być nieopłacalna ekonomicznie. Z tego względu, posiadacze słupa na działce nie zawsze mają możliwość przyłączenia instalacji, a ostatecznym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenia i wniesienie zaliczki 30 zł/kW (nie dotyczy przyłączenia do linii nn do 1 kW). Dystrybutor wydaje warunki przyłączenia w ciągu 150 dni od daty złożenia wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci. Warunki są ważne 2 lata.

Oprócz wniosku o wydanie warunków przyłączenia, zakład energetyczny będzie od nas wymagał:

 • tytułu prawnego do gruntu (własność, dzierżawa),
 • warunków zabudowy lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (w przypadku mikroinstalacji często wystarczy zgoda gminy na posadowienie instalacji oraz brak sprzeciwu starostwa),
 • mapy poglądowej.

Uproszczona procedura jest wdrażana przy instalacjach fotowoltaicznych do 40 kW. Jeśli moc przyłączanej instalacji jest nie większa, niż moc zamówiona w budynku, wystarczy zgłosić przyłączenie takiej instalacji.

Opłaty

Instalacje do 40 kW – za koszty przyłączenia odpowiada zakład energetyczny,
40 kW-5 MW – koszty przyłączenia są dzielone na pół między inwestora i zakład energetyczny,
powyżej 5 MW – koszty przyłączenia spoczywają w całości po stronie inwestora.

 1. Koncesja

Dysponując tytułem prawnym do gruntu wraz z warunkami przyłączenia, możemy uzyskać koncesję na wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego. Udziela jej Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na specjalnie złożony wniosek z 21 załącznikami. Wymagane jest także dokonanie stosownej opłaty. W następnej kolejności oczekujemy na promesę, stanowiącą przyrzeczenie wydania koncesji. Etap ten, choć brzmi skomplikowanie, jest dość prosty do przejścia.

 1. Budowa

Jeżeli starostwo powiatowe nie wyraziło sprzeciwu do zgłoszenia robót, gmina zezwoliła na posadowienie instalacji, a lokalna społeczność nie protestuje, możemy przystąpić do ,,budowy” elektrowni. Ważną rolę odgrywa logistyka dostaw materiałowych i prac. Elektrownie fotowoltaiczne o mocy nawet kilku MW mogą być wykonane w zaledwie kilka tygodni pod warunkiem, że poszczególne etapy prac są zgrane w czasie. Etapy te to:

 • wykonanie fundamentów,
 • montaż stołów,
 • montaż paneli słonecznych,
 • montaż inwerterów,
 • montaż i podłączenie stacji transformatorowej.
 1. Do ostatnich działań, jakie musimy wykonać, należą: uzyskanie koncesji od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) aby obracać zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni słonecznej przez energetykę.

Źródło:

Autor – Bogdan Szymański

Solaris – odnawialne źródła energii blog